In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

OPDRACHTNEMER:
De eenmanszaak Bos Media Services, gevestigd aan de Oever 14, 1947 KA BEVERWIJK.

OPDRACHTGEVER:
Degene die voor zichzelf of op last van één of meerdere andere opdrachtgevers een overeenkomst sluit met de opdrachtnemer en die door ondertekening van een overeenkomst met de opdrachtnemer de gelding van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

TARIEVEN:
De door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven bij het sluiten van een overeenkomst.

ARTIKEL 01 – ALGEMENE BEPALINGEN

01.1
Deze Algemene Voorwaarden en de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, bevestigingen en overeenkomsten die de opdrachtnemer met de opdrachtgever sluit, tenzij partijen schriftelijk zijn overeengekomen af te wijken van deze voorwaarden.

01.2
De opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever en wijst de toepasselijkheid ervan op overeenkomsten die door de opdrachtnemer met de opdrachtgever wordt gesloten nadrukkelijk van de hand.

 

ARTIKEL 02 – WEDERPARTIJ EN OPDRACHTGEVER

02.1
De opdrachtgever die op last van één of meer opdrachtgevers met de opdrachtnemer een overeenkomst sluit, dient op verzoek van de opdrachtnemer op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, aan te tonen dat hij daartoe door zijn opdrachtgever is gemachtigd. Indien de opdrachtgever de volmacht tot het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtnemer ontkent of de opdrachtgever om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt de opdrachtgever geacht op eigen naam te hebben gehandeld.

02.2
Behoudens de toepassing van de annuleringsregeling, zoals omschreven in artikel 04 van deze Algemene Voorwaarden, is iedere schriftelijke opdracht van de opdrachtgever bindend. De opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op de onbevoegdheid van medewerkers, die namens hem en op zijn briefpapier een opdracht hebben verstrekt.

 

ARTIKEL 03 – OFFERTES EN PRIJZEN

03.1
Elke offerte van de opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

03.2
Alle door de opdrachtnemer genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

ARTIKEL 04 – ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

04.1
De opdrachtgever is gerechtigd om de door middel van een overeenkomst vastgelegde reservering van reclamezendtijd op elk moment geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot annuleren, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de aard van de overeenkomst.

04.2
Voor overeenkomsten die betrekking hebben op het plaatsen van een advertentie in gedrukte media of op een internetpagina, dan wel het laten uitzenden van een commercial via radio of televisie, geldt een vergoeding van 5% van de totale contractwaarde voor de geannuleerde overeenkomst, mits deze annulering ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan de eerste datum van publicatie van de advertentie of commercial plaats vindt. Indien de annulering vier werkdagen of minder voor de eerste publicatiedatum zoals omschreven in de overeenkomst geschiedt, geldt een vergoeding van 100% van de totale contractwaarde van de overeenkomst.

04.3
Voor overeenkomsten met betrekking tot plaatsing en bediening van apparatuur, het verzorgen van presentatiewerkzaamheden of andere activiteiten op locatie, geldt een vergoeding van 5% van de totale contractwaarde voor de geannuleerde overeenkomst, mits deze annulering ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan de datum van uitvoer van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden plaats vindt. Indien de annulering vier werkdagen of minder voor deze datum geschiedt, geldt een vergoeding van 100% van de totale contractwaarde van de overeenkomst.

04.4
Voor alle andere overeenkomsten geldt een vergoeding van 5% van de totale contractwaarde voor de geannuleerde overeenkomst.

04.5
Indien de opdrachtnemer in de voorbereidende werkzaamheden kosten heeft moeten maken die direct betrekking hebben op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen deze kosten volledig door de opdrachtnemer vergoed dienen te worden.

 

ARTIKEL 05 – BETALING

05.1
De betaling van een factuur dient altijd binnen 14 dagen plaats te vinden door overschrijving van het totale factuurbedrag op het bankrekeningnummer van de opdrachtnemer, zoals vermeld op de factuur die aan de opdrachtgever wordt verzonden.

05.2
Na het verstrijken van deze termijn is er sprake van verzuim en kunnen herinneringen gestuurd worden. Voor het sturen van herinneringen kunnen kosten in rekening gebracht worden. Indien na twee herinneringen niet is betaald, kunnen incasso kosten berekend worden. In het geval van een betalingsregeling kunnen eveneens administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor zover een declaratie betrekking heeft op reeds gemaakte kosten, is de wettelijke rente ex art. 6: 119A B.W. verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken (ook in het geval van een betalingsregeling), zonder dat volledige betaling is ontvangen.

05.3
Indien de opdrachtgever in verzuim is of op een andere wijze tekort schiet in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening.

05.4
De opdrachtnemer kan op elk moment, wanneer zij dat geheel naar eigen inzicht wenselijk acht, om een vooruitbetaling dan wel een door haar te bepalen zekerheid vragen.

 

ARTIKEL 06 – ONTBINDING

06.1
De opdrachtnemer is gerechtigd een aangegane overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

06.2
De opdrachtnemer is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming staakt of niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen door beslaglegging op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen.

 

ARTIKEL 07 – OVERMACHT

07.1
De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het voor publicatie aanbieden van een reclame-uiting op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van het publicerende medium, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

09.2
Van overmacht aan de zijde van het publicerende medium is sprake wanneer dit medium verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten haar invloedsfeer. Daaronder vallen in het algemeen alle zodanige gebeurtenissen of omstandigheden dat naar redelijkheid nakoming van de verlichtingen door het medium niet kan worden verlangd.

 

ARTIKEL 08 – AANSPRAKELIJKHEID

08.1
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van reclamemateriaal van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat dit is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor verlies, diefstal of beschadiging van reclamemateriaal is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de kosten van het vervaardigen van kopieën ervan.

08.2
De opdrachtgever wordt geacht zelf steeds originelen of kopieën van aangeboden reclamemateriaal te hebben bewaard. In geval van verlies, diefstal of beschadiging door nalatigheid van de opdrachtnemer wordt de opdrachtgever verzocht op kosten van de opdrachtnemer een nieuwe kopie ter beschikking te stellen. Indien aan dit verzoek niet terstond wordt voldaan, is de opdrachtgever alsnog volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten en blijft hij gehouden tot volledige betaling van het overeengekomen bedrag.

08.3
De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van aangeboden reclamemateriaal. Voorts aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid inzake het productieproces en de kwaliteit van reclamemateriaal dat via bemiddeling door de opdrachtnemer door een productiemaatschappij in opdracht van de opdrachtgever wordt vervaardigd.

08.4
De opdrachtgever verklaart de opdrachtnemer niet aansprakelijk te zullen stellen voor enige schade ten gevolge van het niet publiceren, onjuist publiceren of onvolledig publiceren van een reclame-uiting.

08.5
Niettegenstaande haar bekendheid of mogelijke bekendheid met relevante wettelijke normen of bepalingen, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk indien publicaties op last van rechthebbenden, rechter of overheidsinstanties moeten worden gestaakt en is de opdrachtgever volledig aansprakelijk jegens de opdrachtnemer en derden die in hun belangen zijn aangetast.

 

ARTIKEL 09 – RECHT VAN DERDEN

09.1
De opdrachtgever staat er voor in dat een reclame-uiting niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een ander toekomend auteursrecht, naburig recht of ander recht van intellectuele of industriële eigendom. Tevens garandeert hij dat hij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is reclamemateriaal te publiceren. Voorts staat de opdrachtgever er voor in dat de reclame-uiting geen strijd oplevert met enig in Nederland voorkomend wettelijk geschrift.

09.2
Onverminderd het bepaalde in artikel 09.1 vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve tegen alle aanspraken, welke derden, meer in het bijzonder uit hoofde van hun toebehorende auteursrechten of naburige rechten op hetgeen in het reclamemateriaal is opgenomen en verwerkt, en voorts uit welke anderen hoofde ook, jegens de opdrachtnemer kunnen doen gelden.

09.3
De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever aangeleverd reclamemateriaal.

09.4
Indien derden, uit hoofde van een toekomend auteursrecht, naburig recht uit hoofde van privacy of onrechtmatige daad, in of buiten recht de staking van het publiceren en / of een schadevergoeding vorderen, verleent de opdrachtgever de opdrachtnemer volledige vrijwaring voor alle schade en kosten.

09.5
Bij openbaarmaking van muziekstukken door de opdrachtnemer tijdens handelingen die worden verricht op basis van een overeenkomst met de opdrachtgever, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de hiermee gepaard gaande afdracht van auteursrechten of naburige rechten. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor elke vorm van naheffing, boete of welke vorm van betaling dan ook van auteursrechten of naburige rechten.

 

ARTIKEL 10 – OVERDRACHT VAN RECHTEN

12.1
De overeenkomst die is gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is strikt persoonlijk. Rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT

11.1
Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

11.2
Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen ter zake van een tussen hen gerezen geschil, kan dit geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, ook indien het een gemengde overeenkomst betreft of indien gezien de aard van het geschil of het gevorderde bedrag slechts de Kantonrechter bevoegd zou zijn.